Կանոնադրություն

1. «Իրավունքի պաշտպան միավորում» հասարակական կազմակերպությանն առընթեր մշտապես գործող արբիտրաժային դատարանի կարգավիճակը

1.1 «Իրավունքի պաշտպան միավորում» հասարակական կազմակերպությանն (այսուհետ՝ ԻՊՄ ՀԿ) առընթեր մշտապես գործող Արբիտրաժային Դատարանը (այսուհետ՝ Արբիտրաժային Դատարան) ԻՊՄ ՀԿ-ի կողմից ստեղծված վեճերի լուծմանը նպաստող մարմին է:
1.2 Արբիտրաժային Դատարանն իր գործունեությունն իրականուցնում է «Առևտրային արբիտրաժի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք), Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի, սույն կանոնադրության ԻՊՄ ՀԿ-ի ընդհանուր ժողովի կողմից հաստատվող կանոնակարգերի հիման վրա:
1.3 Արբիտրաժային Դատարանը իրավաբանական անձ չէ, այն ԻՊՄ ՀԿ-ի անունից կարող է ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ
1.4 Արբիտրաժային Դատարանն ունի կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և անհատականացման այլ խորհրդանիշեր:
1.5 Արբիտրաժային Դատարանի անվանումն է.

 • հայերեն լրիվ՝ «Իրվունքի պաշտպան միավորում» հասարակական կազմակերպությանը կից մշտապես գործող Արբիտրաժային Դատարան
 • հայերեն կրճատ՝ ԻՊՄ ՀԿ-ին կից Արբիտրաժային Դատարան
 • ռուսերեն լրիվ՝ Арбитражный Суд
 • անգլերեն լրիվ՝ Court of Arbitration

1.6 Արբիտրաժային Դատարանի գտնվելու վայրն է՝ ՀՀ, ք. Երևան 0010, Վարդանանց 2 փակ., 6 շենք, թիվ 10:
Հեռախոս. (+37410) 52 58 42
Ֆաքս. (+37410) 54 11 97
Պաշտոնական կայք www.verdict.am
Էլ. փոստ. info@verdict.am

2. Արբիտրաժային դատարանի ստեղծումը, կառուցվածքը և կառավարումը

2.1 Արբիտրաժային Դատարանը ստեղծված է համարվում ԻՊՄ ՀԿ-ի ընդհանուր ժողովի կողմից սույն կանոնադրության ստեղծման պահից:

2.2 Արբիտրաժային Դատարանը կազմված է՝

 • Արբիտրաժային Դատարանի նախագահից,
 • Արբիտրներից
 • Կարգապահական հանձնաժողովից,
 • տեղակալներից,
 • Աշխատակազմի ղեկավարից
 • Գրասենյակի ղեկավարից
 • Նիստերի քարտուղարներից
 • Օգնականներից
 • Գործավարներից
 • և այլն:

2.3 Արբիտրաժային Դատարանի ընդհանուր կառավարումը իրականացնում է Արբիտրաժային Դատարանի նախագահը՝ Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:
2.4 ԻՊՄ ՀԿ նախագահը Կազմակերպության գործադիր մարմնի բարձրագույն պաշտոնատար անձն է, ով ընտրվում է 2 տարի ժամկետով, ընդհանուր ժողովի կողմից և ի պաշտոնե հանդիսանում է Արբիտրաժային Դատարանի նախագահը:
2.5 ԻՊՄ ՀԿ խորհրդի անդամները և նախագահը չեն կարող լինել կարգապահական հանձնաժողովի անդամներ:
2.6 Արբիտրաժային Դատարանի կառավարմանը վերաբերող բոլոր իրավասությունները Արբիտրաժային Դատարանի անունից իրականացնում է Արբիտրաժային Դատարանի նախագահը՝ համաձայն կանոնադրության: Արբիտրաժային Դատարանի նախագահի լիազորությունները սահմանվում են սույն կանոնադրությամբ և Արբիտրաժային Դատարանի կանոնակարգով:

2.7 Արբիտրաժային Դատարանի նախագահի իրավասության հարցերն են.

2.7.1 Արբիտրաժային Դատարանի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում և կառավարում է Արբիտրաժային Դատարանի նախագահը,
2.7.2 Առանց լիազորագրի ներկայացնում է Արբիտրաժային Դատարանը Հայաստանի Հանրապետությունում և արտասահմանում;
2.7.3 Ապահովում է Արբիտրաժային Դատարանի բնականոն գործունեության կազմակերպումը;
2.7.4 Արբիտրաժային Դատարանի անունից իրականացնում է կանոնակարգով Արբիտրաժային Դատարանին վերապահված գործառույթները;
2.7.5 Կատարում է աշխատանքի բաշխում Արբիտրաժային Դատարանի աշխատակիցների միջև;
2.7.6 Հաստատում է Արբիտրաժային Դատարանի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին փաստաթղթերը:
2.7.7 Արբիտրաժային Դատարանի կանոնադրության հաստատումը, կանոնադրությունը փոփոխելը, ինչպես նաև կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելը;
2.7.8 Արբիտրաժային Դատարանի կանոնակարգի, դրա փոփոխությունների հաստատումը;
2.7.9 Արբիտրաժային Դատարանի արբիտրների կազմը՝ անվանացուցակը հաստատելը, Արբիտրաժային Դատարանի նախագահի տեղակալների և Արբիտրաժային Դատարանի գլխավոր քարտուղարի նշանակումը ,
2.7.10 Արբիտրաժային Դատարանի ծախսերի չափը, արբիտրների հոնորարների չափը հաստատելը;
2.7.11 Կազմակերպում է Արբիտրաժային Դատավարության դատական պրակտիկայի ուսումնասիրումը և ամփոփումը, Արբիտրաժային Դատարանում քննված գործերի վիճակագրության վարումը;
2.7.11 Արբիտրաժային Դատարանի գործունեության դադարեցումը;
2.7.12 ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ;
2.7.13 Արբիտրաժային Դատարանին ամրակցվող գույքի կազմը և չափը որոշելը;
2.7.14 Արբիտրաժային Դատարանի վարչակազմակերպական կառուցվածքը և հաստիքացուցակը, ինչպես նաև Արբիտրաժային Դատարանի աշխատակիցների վարձատրության չափը հաստատելը՝ Արբիտրաժային Դատարանի նախագահի ներկայացմամբ:
2.7.14 Իրականացնում է Օրենքով, սույն կանոնադրությամբ և Արբիտրաժային Դատարանի կանոնակարգից բխող այլ լիազորություններ;
2.8 Արբիտրաժային Դատարանի նախագահն ունի տեղակալներ:
2.9 Արբիտրաժային Դատարանի նախագահի տեղակալների գործունեության շրջանակները սահմանվում են Արբիտրաժային Դատարանի նախագահի կողմից:
2.10 Արբիտրաժային Դատարանի նախագահի բացակայության դեպքում նրա լիազորություններն իրականացնում է Արբիտրաժային Դատարանի նախագահի տեղակալներից մեկը՝ Արբիտրաժային Դատարանի նախագահի նշանակմամբ:

3. Կարգապահական հանձնաժողով

3.1 Կարգապահական հանձնաժողովը կարգապահական վարույթ իրականացնող անկախ մարմին է, որն ընտրվում է ԻՊՄ ՀԿ-ի ընդհանուր ժողովի կողմից ԻՊՄ ՀԿ-ի անդամների կազմից վարկանիշային կարգով՝ փակ գաղտնի քվեարկությամբ՝ 2 տարի ժամկետով, 3 անդամի կազմով, որոնցից մեկն ընտրվում է հանձնաժողովի նախագահ:
3.2 Կարգապահական հանձնաժողովը՝
3.2.1 Արբիտրաժային դատարանի անդամների նկատմամբ իրականացնում է կարգապահական վարույթ:
3.2.2 Տալիս է եզրակացություն կարգապահական տույժ նշանակելու կամ վարույթը կարճելու մասին:
3.3 Կարգապահական հանձնաժողովի նիստերը հրավիրում է կարգապահական հանձնաժողովի նախագահը՝ ըստ անհրաժեշտության:
3.4 Կարգապահական հանձնաժողովն իր գործունեությունն իրականացնում է սույն կանոնադրությանը համապատասխան:

4. Արբիտրաժային դատարանի գործունեության երաշխիքների ապահովումը

4.1 Արբիտրաժային դատարանը ՀՀ օրենքներով և սույն կանոնադրությամբ ու իր կանոնակարգով սահմանված խնդիրների լուծման համար տիրապետում, օգտագործում և տնօրինում է իրեն ամրակցված գույքը:
4.2 Օրենքով և սույն կանոնադրությամբ սահմանված կարգով Արբիտրաժային դատարանի գործունեությունիաց առաջացած դրամական միջոցները առաջնահերթության կարգով ուղղվում են արբիտրների հոնորարների, վարչական ծախսերի և կանոնակարգով սահմանված Արբիտրաժային դատարանի այլ ծախսերի վճարմանը: Մնացած գումարը սահմանված կարգով ուղղվում է ՀԿ կանոնադրական նպատակների իրականացմանը

5. Արբիտրաժային դատարանի գործունեության դադարեցումը

5.1 Արբիտրաժային դատարանի գործունեությունը դադարում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես նաև՝ համաձայն սույն կանոնադրության:
5.2 Արբիտրաժային դատարանի գործունեությունը համարվում է դադարած՝ այդ մասին ՀԿ-ի նախագահության որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից:

6. Արբիտրաժային համաձայնություն ք …………01.01.17թ.

«………» ՍՊԸ-ն, այսուհետև` Ընկերություն, ի դեմս ……… մի կողմից և քաղ/ իրավ. անձ(տվյալները), այսուհետև` Հաճախորդ, մյուս կողմից, միասին անվանվելով «Կողմեր», կնքեցին սույն արբիտրաժային համաձայնությունը հետևյալի մասին.
1. Կողմերի միջև …… թ. կնքված թիվ …… պայամագրի և դրա կատարումն ապահովող …… թ. կնքված թիվ ………… պայմանագրի կապակցությամբ ծագած բոլոր վեճերի լուծումը, բացառելով ընդհանուր իրավասության դատարանների ենթակայությունը, հանձնվում է «Իրավունքի Պաշտպան Միավորում» ՀԿ առընթեր մշտապես գործող առևտրային արբիտրաժին, այսուհետ` Արբիտրաժ:
2. Արբիտրաժում գործի քննությունը իրականացվելու է «Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքին, «Իրավունքի Պաշտպան Միավորում» ՀԿ առընթեր մշտապես գործող առևտրային արբիտրաժի կանոնադրությանը համապատասխան: Ընդ որում, սույնով հաճախորդը հավաստիացնում է , որ տեղեկացված է «Իրավունքի Պաշտպան Միավորում» ՀԿ առընթեր մշտապես գործող առևտրային արբիտրաժում գործերի քննության ընթացակարգին: Վերոհիշյալ նորմատիվային նյութերը տեղակայված են www……………, կայքում, ինչպես նաև դրանք կարելի է ստանալ արբիտրաժից կամ Ընկերության գրասենյակից:
3. Կողմերը սահմանում են, որ արբիտրաժային տրիբունալը ձևավորվում է միանձնյա արբիտրի կազմով և արբիտրաժային տրիբունալը նախագահող միանձնյա արբիտր է նշանակվում «Իրավունքի Պաշտպան Միավորում» ՀԿ առընթեր մշտապես գործող առևտրային արբիտրաժի արբիտրների ցանկից:
4. Վեճերը լուծվում են ՀՀ նյութական իրավունքի նորմերին համապատասխան:
5. Արբիտրաժային դատավարության լեզուն հայերենն է, արբիտրաժի վայրը` ք. Երևան, Վարդանանց 2-րդ անցուղի, 6 շենք, 10 բնակարան:
6. Սույն համաձայնությունը կնքված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: